Dotacje UE

Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II: Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP pt.: Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji chleba pszenno- owsianego.

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji i uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.
W ramach projektu planujemy zakup nowych środków trwałych tj.:
- zakup systemu mieszania ciasta – 1 komplet,
- zakup systemu wypieku – 1 komplet,
- zakup krojenia i pakowania ciasta – 1 komplet.
- zakup linii do laminacji ciasta - 1 komplet

Urządzenia pozwolą na uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.
Uzyskanie wskazanych celów i rezultatów pozwoli na podniesienie konkurencyjności podmiotu, co w efekcie końcowym przełoży się na wzrost dochodów Spółki.
Projekt będziemy realizować w okresie kwiecień 2019 do październik 2021. Łączny koszt projektu wyniesie 9,077 mln zł netto (11,16 mln zł brutto). Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 2.952.000,00 zł.

Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.4
,,Dotacje na kapitał obrotowy" nr umowy POIR.03.04.00-10-0067/20-00
Podstawowym celem projektu jest osiągniecie wskaźnika rezultatu na poziomie trzech miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa.
Projekt został zrealizowany. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 351.247,77 zł.

Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

,,Wdrożenie technologii produkcji biszkoptów w systemie przemysłowym" nr projektu POIR.03.02.02-00-1539/18
Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji i uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.

W ramach projektu planujemy zakup nowych środków trwałych tj.:
1. Zakup linii do składania biszkoptów – 1 komplet
2.Zakup pieca do wypieków – 1 komplet
3.Zakup systemu automatycznego do załadunku pieca – 1 komplet
4.Budowa hali produkcyjnej

Inwestycja pozwoli na uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.
Uzyskanie wskazanych celów i rezultatów pozwoli na podniesienie konkurencyjności podmiotu, co w efekcie końcowym przełoży się na wzrost dochodów Spółki.
Projekt będziemy realizować w okresie lipiec 2018 do wrzesień 2019. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniesie 12.518.967,00 zł. Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 5.633.535,15 zł.

Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II: Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP pt.: Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji biszkoptów prozdrowotnych.

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji i uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.
W ramach projektu planujemy zakup nowych środków trwałych tj.:
- zakup pieca do wypieków – 1 komplet,
- zakup systemu spoczynku i chłodzenia ciasta – 1 komplet,
- zakup zespołu zarabiania ciasta – 1 komplet.
Urządzenia pozwolą na uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów.
Uzyskanie wskazanych celów i rezultatów pozwoli na podniesienie konkurencyjności podmiotu, co w efekcie końcowym przełoży się na wzrost dochodów Spółki.
Projekt będziemy realizować w okresie maj 2018 do marzec 2019. Łączny koszt projektu wyniesie 7,75 mln zł netto (9,53 mln zł brutto). Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 3.487.500,00 zł.